VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IDEALAB s.r.o.

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti obchodní společnosti Idealab, s. r.o., se sídlem: Závěrka 768/11, CZ-169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28522672; DIČ: CZ28522672 a všech jejích zákazníků, a to zejména účastníků akcí a soutěží pořádaných na webu THINKFOOD.CZ, registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek, jejichž provozovatelem je Idealab, a všech dalších osob využívajících jí poskytované služby (dále jen „zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných ze strany Idealabu.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH

Souhlas ke zpracování osobních údajů
Zákazník, který má zájem o účast v soutěži či jiné akci, jejímž pořadatelem je Idealab, může tak učinit způsobem, který Idealab jako způsob přihlášení se do soutěže nebo akce určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci. Účast v soutěži či jiné akci je Idealab oprávněn podmínit sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění podmínek účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či zasílání případných výher. Pokud má zákazník zájem, může Idealabu sdělit i další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany Idealabu. Tím, že zákazník sdělí Idealabu své osobní a jiné údaje v souvislosti s účastí v soutěži nebo jiné akci, uděluje tím Idealabu souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Idealabu vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Idealabu či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Idealabu či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně Idealabu sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

Souhlas s užitím příspěvků
Poskytne-li zákazník Idealabu v souvislosti s účastí v soutěži či jiné akci v hmotné či elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje Idealabu svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním na webech Idealabu a jejich zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkách provozovaných Idealabem a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s weby Idealabu), včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě. V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje zákazník Idealabu svolení s užitím takových osobnostních atributů. Veškerá oprávnění uděluje zákazník Idealabu bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení. Tím, že zákazník zašle Idealabu své příspěvky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Idealabu veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým, je Idealab oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Idealab prohlášení zákazníka za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše. Idealab si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, budou ohrožovat veřejný pořádek nebo svým obsahem odporovat oprávněným zájmům Idealabu.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů
Idealab prohlašuje, že bude získané údaje zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze čtenářů Idealabem provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti Idealab anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Idealab prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno. V případě, že Idealab poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na Idealabu vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek webů provozovaných Idealabem. Tyto Všeobecné podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Idealab. Idealab je oprávněna Všeobecné podmínky měnit kdykoliv. Idealab oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude produkty a služby Idealabu nadále používat.

Datum vydání: 1. 4. 2013
Idealab, s.r.o.